Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021–2024

Taidemaalariliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021–2024       

 

Johdanto

Tämän suunnitelman valmistelusta on vastannut Taidemaalariliiton hallituksen alainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä, joka on työskennellyt vuonna 2021. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Taidemaalariliiton hallituksen puheenjohtaja Siiri Haarla, ja ryhmän muut jäsenet ovat olleet hallituksen jäsenet Kaija Hinkula, Tiitus Petäjäniemi, Paula Puoskari ja Juri Saarikoski sekä toiminnanjohtaja Alina Mänttäri. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioita on käsitelty lisäksi Taidemaalariliiton kehittämispäivässä 20.9.2021 liiton henkilökunnan ja hallituksen kesken.

Työryhmän työn taustalla on vuonna 2021 hyväksytty ja julkaistu Suomen Taiteilijaseuran tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021–2024 (https://www.artists.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tapahtumat/julkaisimme-yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvosuunnitelman-tuleville). Suomen Taiteilijaseuran tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma antaa suuntaviivat Taidemaalariliiton suunnitelmalle ja sitä toteutetaan soveltuvin osin Taidemaalariliiton toiminnassa. Tavoitteena on täydentää Suomen Taiteilijaseuran suunnitelmaa ja määrittää ne konkreettiset kehittämisalueet ja -toimenpiteet, jotka koskettavat erityisesti Taidemaalariliittoa ja sen omaa toimintaa.

Tämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumisesta vastaa Taidemaalariliiton hallitus yhteistyössä liiton henkilökunnan kanssa. Toimenpiteiden ja linjausten toteumista seurataan vuosittain.

Jo tehdyt toimenpiteet:

 • Galleriavuokrasta luopuminen (1/2021 alkaen). Vaikutukset: paransi taiteilijoiden yhtäläisiä mahdollisuuksia näyttelyn pitämiseen.
 • Kokelasjäsenten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen (1/2021 alkaen, kokelasjäsenille äänioikeus liiton sääntömääräisissä kokouksissa ja hallituksessa, kokelasjäsenille laajempi edustus hallituksessa ja edustus näyttelytoimikunnassa). Vaikutukset: jäsenistön keskinäisen yhdenvertaisuuden vahvistaminen.
 • Taidemaalariliiton säännöllisten Kehittämispäivien järjestäminen kahdesti vuodessa (9/2021 alkaen). Vaikutukset: henkilökunnan ja hallituksen yhteistyön parantaminen ja säännöllinen mahdollisuus yhdessä paneutua yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiin.

Taidemaalariliitto jäsenorganisaationa

Taidemaalariliiton toimintaa ohjaavat liiton strategiassa 2020–2025 määritellyt arvot:

 • Taiteilijalähtöisyys
 • Taiteen vapaus ja itseisarvo
 • Ammattimaisuus
 • Moniäänisyys ja keskustelevuus
 • Demokraattisuus
 • Tasa-arvoisuus
 • Yhteistyö

Taidemaalariliiton toiminnassa pyritään avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, mahdollisuuksien tasa-arvoon, tasapuolisuuteen ansioiden ja saavutusten arvioinnissa sekä mahdollisen syrjinnän tunnistamiseen ja reagointiin.

Toimenpide-ehdotukset:

 • Lisätään liiton nettisivuille tarkat esteettömyystiedot liiton toimitiloista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 • Määritellään näyttelytoimikunnan sääntöihin, kuinka usein sama henkilö voi saada galleriastamme näyttelyajan (yksityisnäyttelyä voi hakea, kun edellisestä näyttelystä on vähintään 4 vuotta) sekä kuinka monta peräkkäistä kautta henkilö voi olla näyttelytoimikunnan jäsen (enintään 2 perättäistä kautta). Aikataulu: hallituksen esitys syyskokoukselle 2021
 • Vahvistetaan ruotsin- ja englanninkielistä tiedostusta ja nettisivuilla näillä kielillä olevan tiedon määrää. Lisätään liiton nettisivuille tiedon siitä millä kielillä kehenkin voi ottaa yhteyttä.
 • Luovutaan jäsenhaussa käytössä olevasta pisteytysjärjestelmästä. Aikataulu: hallituksen esitys syyskokoukselle 2021, käyttöönotto 2022.
 • Määritellään selkeät pelisäännöt sille, miten rajataan luottamushenkilöiden oikeutta hakea mukaan liiton näyttelyihin ja hankkeisiin.
 • Kerrotaan avoimesti jäsenistölle mitä tehtäviä, velvollisuuksia, oikeuksia ja palkkioita eri luottamustehtäviin kuuluu.
 • Vahvistetaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuusnäkökulman huomioimista jäsenhakulautakunnan työskentelyssä ja heidän perehtymisessään tehtäväänsä.
 • Taidemaalariliiton palvelut toteutetaan saavutettavasti eritaustaisille henkilöille (esim. mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluita, liikuntarajoitteisuus, muun kuin suomenkieliset jäsenet jne.)

Taidemaalariliitto työnantajana

Työnantajana Taidemaalariliitto:

 • Edistää työntekijöiden keskinäistä yhdenvertaisuutta
 • Kohtelee työntekijöitä yhdenvertaisesti
 • Mahdollistaa työssä kehittymisen
 • Huolehtii henkilökunnan työssä jaksamisesta ja huomioi erilaiset elämäntilanteet

Toimenpide-ehdotukset:

 • Valitaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaava työyhteisöön.
 • Parannetaan sisäistä tiedonkulkua hallituksen ja henkilökunnan välillä.
 • Vahvistetaan henkilökunnan osallistumista työryhmien työskentelyyn ja muuhun suunnittelutyöhön.
 • Rekrytoinneissa käytetään avointa hakumenettelyä ja palkataan tehtäviin pätevimmät ja soveltuvimmat hakijat.
 • Määritellään selkeät pelisäännöt sille, miten määritellään niiden työntekijöiden, jotka ovat myös itse liiton jäseniä oikeudet hakea mukaan liiton näyttelyihin ja hankkeisiin.

Taidemaalariliitto yhteiskunnallisena vaikuttajana

Taidemaalariliitto pyrkii yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään ajamaan jäsentensä etua, varmistamaan taiteilijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen yhteiskunnassa sekä edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta taidealalla.

Toimenpide-ehdotukset:

 • Jatketaan aktiivista kuvataiteilijoiden edunvalvontaa yhdessä muiden taiteilijajärjestöjen kanssa. Keinoina edunvalvonnassa toimivat; kannanotot, vaikuttamistyö ja aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun.
 • Kuvataiteilijoiden toimeentulon vahvistaminen on tehtävän edunvalvontatyön keskiössä
 • Taidemaalariliitto ajaa kaikkien jäsentensä ammatillista ja yhteiskunnallista etua riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä alkuperästään, vakaumuksestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, taustastaan, tulotasostaan ja yhteiskunnallisesta asemastaan.

 

Hyväksytty syyskokouksessa 26.11.2021.