Finnish Painters -projektin terveiset

Tuottajan terveiset: Taiteella on itseisarvo – Toiminnalla ei ole itseisarvoa

Taidemaalariliiton hallitus toteutti keväällä jäsenkyselyn, jossa käsiteltiin myös Finnish Painters -hanketta ja sitä, miten liiton jäsenet kokevat hankkeen hyödyttävän koko jäsenkuntaa. Vastauksista kävi ilmi, että olemme laiminlyöneet liiton sisäistä tiedotusta koskien hankkeen toimintaa.

Lähtökohta Finnish Painters -hankkeelle oli tarve luoda tasa-arvoinen, kaupallisia toimijoita täydentävä välittäjätaho suomalaisten taidemaalareiden ja kansainvälisten toimijoiden välille. Mikäli ulkomainen kuraattori, galleristi tai vastaava muu toimija halusi tutustua laajalla katsauksella suomalaiseen maalaustaiteeseen, ei sille ollut englanninkielistä alustaa, missä taiteilijoihin olisi helppo tutustua eri kategorioittain. Tämän lähtökohdan ympärille luotiin hankkeen rakenteet ja asetettiin päämäärät sekä niiden mittarit. Hankkeen näkyvin osa ja ydinpalvelu on finnishpainters-sivusto. Sen toiminta on epäkaupallista ja ilmaista kaikille osallistujille. Sivusto on apuväline taiteilijoille, joilla on tavoite toimia kansainvälisesti. Taidemaalariliiton tavoitteena on madalluttaa kansainvälisten toimijoiden kynnystä ottaa yhteyttä sivustolla esillä oleviin taiteilijoihin. Emme pidä kansainvälisyyttä itseisarvona, eikä tarkoitus ole, että sivustolla olo olisi itseisarvo taiteilijalle. Ydinpalvelun ympärillä ovat hankkeen muut toiminnot, jotka on jaoteltu otsikoiden tukipalvelut, sidosryhmätyö sekä tiedotus ja markkinointi alle.

Tällä hetkellä hankkeen toiminnassa kirkastetaan välitystoiminnan roolia, eli tiedon välittämistä sekä maalareiden ja kuraattorien kohtaamisten mahdollistamista. Suunnitelmissa ollut näyttelyprojekti jätetään syrjään kustannustehottomana tiedottamisen välineenä. Itse järjestämämme näyttelyt eivät luo sitä kansainvälistä kestävää kysyntää, jota hankkeella tavoitellaan. Näyttelyitä ei kannata järjestää vain näyttelyn vuoksi. Loppuvuoden aikana oman osuutensa kehitystyössä saa liiton sisäisten prosessien tarkastelu ja kaikkia taiteilijoita hyödyttävien toimintamallien auki kirjoittaminen.


FINNISH PAINTERS -HANKKEEN TAUSTA JA MERKITYS TAIDEMAALARILIITON TOIMINNASSA

Taidemaalariliitto työskentelee kuvataiteilijoiden ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi sekä kuvataiteen näkyvyyden ja arvostuksen edistämiseksi. Toiminnassa korostetaan taiteen itseisarvoa. Yksi tavoitteistamme on suomalaisen nykykuva- ja maalaustaiteen kansainvälinen tunnustuksen ja kysynnän kasvu. Tässä Finnish Painters -hankeella on keskeinen rooli. Emme ole tehneet vastaavaa aikaisemmin. Samalla kun hanke mahdollistaa laadukkaan ja ammattimaisen taidemaalareiden esiin tuomisen ja esittelyn, se myös uudistaa Taidemaalariliiton toimintaa ja vahvistaa sen henkilökunnan ammattitaitoa. Hankeessa tuotettu tieto ja toimintamallit on tarkoitettu palvelemaan kaikkia Taidemaalariliiton jäseniä sekä suurempaa suomalaista kuvataidekenttää. Hanke osallistaa kuvataidekentän muita toimijoita hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeen alusta alkaen on ollut selvää, että meidän tulee olla yhteydessä sidosryhmiemme edustajiin, jos haluamme, että hanke toteuttaa siltä toivottuja asioita.

Hankkeen pilotointikauden aikana on opittu paljon Taidemaalariliiton hallinnollisten toimintamallien ja hankkeen toiminnan vaatiman ketteryyden ristiriidoista. Taidemaalariliitossa, niin kuin järjestökentässä yleisestikin, on totuttu reaktiiviseen toimintaan, joka ei aina huomioi laajempaa systeemistä kokonaisuutta tai rakennu strategisen ajattelun keinoin. Hankkeen toiminnan kehittäminen on tarkoitettu iteratiiviseksi. Se vaatii meiltä hankkeessa toimivilta nopeutta ja kanttia, lähtökohtien ja tavoitteen mielessä pitämistä sekä ammattitaitoa toiminnan asteittaisessa kehityksessä ja kokonaisuuden .

Hankkeen toiminnan ja konseptin taustalla on muotoilu- ja systeemiajattelu, systemaattisen ihmiskäsityksen sekä palvelumuotoilun välineiden hyödyntäminen. Systeemiajattelu tarkoittaa kokonai- suuksien hahmottamista ja niihin kuuluvien osien jäsentämistä. Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Kokonaisuus kuitenkin rakentuu osiensa perusteella. Tämä on tuttua kaikille taidemaalareille, rakentavathan he työskentelyssään sekä visuaalisia että sisällöllisiä kokonaisuuksia, tehden kokeiluja ja yhdistäen asioita uusilla tavoilla.

Hankkeen suunnittelu- ja toteutusprosessi on kuvattu Design Counsilin (2020) tuplatimanttimallilla (kuva 1), joka koostuu kahdesta divergenssin ja konvergenssin sisältämästä timantista. Ensimmäinen esittää löytämistä ja määrittelyä, toinen kehittämistä ja toimittamista.

Kuva 1) Finnish Painters -hankkeen suunnittelu- ja toteutusprosessi

Prosessin alkuun sijoittuu asiakasymmärryksen kasvattaminen ja käyttäjäkokemuksen ymmärtäminen ja projektin tavoitteiden määrittely. Tavoitteet antavat suunnan työskentelylle, mutta eivät määrittele tarkkaa lopputulosta. Kuvassa on esitettynä löytämisen ja määrittelyn sekä kehittämisen ja toimittamisen iteratiivinen luonne. Malli kiinnittää huomion prosessiin liittyvään sitouttamiseen ja johtamiseen. Toiminnan periaatteina ovat ihmiskeskeisyys, kommunikointi, yhteistyö ja yhteiskehittäminen sekä iteraatio, eli ratkaisun kehittämisessä tapahtuva toisto; suunnittelu ei lopu toteutuksen alussa, vaan kulkee rintarinnan sen ja jatkuvan arvioinnin kanssa.  Toteutuksen metodeja ovat havainnointi, haastattelut ja kyselyt, eli tutkiminen, muotoilu ja rakentaminen. Tämä on tarkoittanut hankkeeseen liittyvää oman organisaatiomme, jäsenistön ja muun taidekentän havainnointia, asiantuntijahaastatteluita ja taiteilijoille järjestettyjä kyselyitä. Kuva esittää väylien ja alustan puutteen hankkeen toiminnan lähtökohtana ja haasteena. Prosessin lopputuloksena ovat apuvälineet taiteilijoille väylien löytämiseen sekä kansainvälisille toimijoille kohdennettu alusta taiteilijoiden löytämiseksi. Toteutustapa on luonteeltaan kokeilevaa ja iteratiivista. Sitä dokumentoidaan ja arvioidaan jatkuvasti.


Finnish Painters -hankkeen rakenne

Kuva 2) Finnish Painters -hankkeen rakenne

Finnish Painters -hanke jakautuu neljään osaan: finnishpainters-sivusto, tukipalvelut, sidosryhmätyö sekä tiedotus ja markkinointi. Finnishpainters -sivusto esittelee taiteilijoita uran eri vaiheilta, eri ikäryhmistä, asuinpaikoista ja taustoista. Taiteilijoiden diversiteetin lisäksi kiinnitämme huomiota maalaustaiteen moninaisuuteen ja maalauksen laajentuneen kentän avoimuuteen. Sivuston näkyvyyden ja sivustolla olevien, vielä kansainvälistä toimintaa kokemattomien taiteilijoiden noston kannalta, on tarkoituksenmukaista, että mukana on myös nimekkäitä ja jo kansainvälisestikin noteerattuja kuvataiteilijoita. Hankkeen taiteilijoita osallistetaan toiminnan ja toimintamallien suunnittelussa sekä hankkeen toiminnan arvioinnissa. Ilman taiteilijoita hanketta ei olisi olemassa.

Osana tukipalvelujen kehitystä on hankkeen taiteilijoiden kansainväliseen toimintaan liittyviä tarpeita kartoitettu tulevaisuuden tutkimuksessa käytettävää skenaariomenetelmää mukailemalla. Menetelmässä kuvataan tutkittavan ja kehitettävän asian nykytilaa ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä polkuja näiden välillä. Palveluiden kehityksessä otetaan käytännön asioiden lisäksi huomioon taiteilijoiden emotionaaliset ja sosiaaliset tarpeet. Taiteilijoilta saatujen vastausten perusteella heillä on tarve yhteisöllisyydelle ja halu kohdata ja tutustua uusiin ihmisiin ja taiteen ammattilaisiin, jotka ruokkisivat omaa ajattelua ja joiden kanssa voisi tulevaisuudessa jatkaa pitkäkestoisia yhteistyöhankkeita. Taiteilijat kokivat vahvuutenaan luovuuden, nopeasti uuden oppimisen ja pitkäjänteisyyden. Haasteita koettiin taidekentän portinvartijoiden lähestymisessä ja talouden kestävyydessä. Taiteilijoiden toiminnan ja unelmien kartoitusta jatketaan hankkeen pilotointikauden aikana.

Tekemämme sidosryhmätyö, tiedotus ja markkinointi sisältää suoria kontakteja, vierailuja sekä kaupallisilla että taiteilijavetoisilla messuilla, asiantuntijahaastatteluja, somemarkkinointia, finnishpainters-sivuston hakukonenäkyvyyteen panostamista ja yhteistyöhankkeisiin osallistumista. Hankkeen kohderyhmiä ovat ulkomaiset kuvataiteen ammattilaiset, kuten kuraattorit, galleristit, museojohtajat, esseistit, kriitikot ja taiteilijat sekä suomalaiset kuvataidekentän kansainvälisessä rajapinnassa toimivat tahot. Oma kohderyhmänsä ovat hankkeen pilotointivaiheessa siihen osallistuvat 106 taiteilijaa.

Messuvierailujen tärkeintä antia ovat olleet uudet kontaktit ja sisällöltään merkitykselliset keskustelut. tm galleria ei ole osallistunut Supermarkettiin vuoden 2022 jälkeen. Tämä päätös on erillään Finnish Painters -hankkeen toiminnasta. Itse olen osallistunut tänä ja edeltävänä vuonna Supermarketin Meetings Expanded -ohjelmaan, joka on sisältänyt keskusteluja taiteilijavetoisten toimijoiden kansainvälisyyteen ja toiminnan kestävyyteen liittyvistä strategioista ja vierailuja tukholmalaisissa instituutioissa ja gallerioissa. Viime vuonna vierailin taiteilijavetoisilla Juxtapose Art Fair messuilla Tanskassa. Olin kutsuttu osallistumaan messujen verkostoitumisohjelmaan sekä moderoimaan keskustelua utopia- ja tulevaisuustyökalujen käytöstä. Moderointi oli osa messujen Think Thank -ohjelmaa. Hankkeen toimintaa ajatellen ohjelma oli antoisa, käsitellen kysymyksiä arvon luomisesta, ilmastonäkökulmasta, hitaasta matkustamisesta, taiteilijoiden erilaisista ammatillisista rooleista ja heidän hyvinvointinsa ylläpidosta. Moderoidun keskustelun johdosta sain kutsun vuoden 2024 Supermarket Art Fairin Meetings -ohjelman moderoijaksi. Utopia – ja tulevaisuustyökalujen käyttö ja tieto, mitä olemme saaneet taiteilijoiltamme, on osoittautunut kiinnostavaksi niin taiteilijavetoiselle kentälle kuin kuraattorien ja kaupallisten gallerioiden edustajille. Moderoidut keskustelut ovat antaneet tietoa ruotsalaisesta ja tanskalaisesta taidekentästä, sen tarpeista ja taiteilijoiden ajattelutavasta. Samalla on varmistunut, että nämä keskustelut ovat tarpeen. Tämä on hankkeen mukanaan tuomaa lisäarvoa ja markkinoinnin väline. Galleristien kanssa keskustellessa tuli ilmi, että he tunnistavat nämä tarpeet ja heillä on halu myös vastata niihin. Kaikki haluavat tietää, miten palvella taiteilijoita paremmin.

Kuva 3) Moderoidut keskustelut

Hankkeen toimintaa arvioidaan jokaisen tapahtuman ja yksittäisen prosessin jälkeen. Hankkeen taiteilijoita osallistetaan hankkeen arviointiin määrällisin ja laadullisin mittarein. Tämän ohella tuloksia kerätään havainnoimalla taiteilijoiden aktiivisuutta, kirjaamalla ylös sivuston yhteyshenkilölle tulevia yhteydenottoja ja niistä seurannutta toimintaa sekä seuraamalla finnishpainters-sivun kävijäliikennettä ja sosiaalisen median kanavien aktiivisuutta.

Tämä vuosi, 2024, on viimeinen vuosi Finnish Painters -hankkeen kolmevuotisessa pilotointikaudessa. Loppuvuodesta on aika arvioida siihenastista toimintaa ja julkaista hankkeen raportti ja luodut toimintamallit. Voin kertoa jo nyt, että finnishpainters-sivun ylläpitoa jatketaan vuonna 2025. Muun hanketoiminnan jatkuvuus on riippuvainen siitä, saadaanko sille 100 % rahoitus. Tämä liittyy Taidemaalariliiton taloudelliseen tilaan. Tähän mennessä, vuonna 2021 aloitetun pilotointikauden alusta, hanke on toiminut Saastamoisen säätiöltä, Suomen Kulttuurirahastolta ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatujen avustusten voimin. Taidemaalariliitolla on näinä vuosina ollut omarahoitusosuus, mutta voin rauhoitella: se ei ole merkittävä tekijä Taidemaalariliiton tämänhetkisessä taloustilanteessa, jonka syistä voi lukea, vaikka tästä Taidemaalariliiton toiminnanjohtaja Elisa Lientolan blogitekstistä: www.painters.fi/toiminnanjohtajan-blogi

Kiitos kaikille taiteilijoille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta Finnish Painters -hanketta kohtaan, sekä kaikille sidosryhmien edustajille ja yhteistyökumppaneille, jotka ovat jakaneet omaa osaamistaan, jotta hankkeemme menestyisi.

Ystävällisesti,
Saija Koponen, tuottaja, Finnish Painters -hanke