Hankinnan arvon laskeminen

Hankintayksikön on arvioitava hankinnan toteuttamistavasta riippumatta, mikä on suurin mahdollinen hankintakokonaisuuden arvo. Hankinnan kokonaisarvo on laskettava, koska hankintalakia sovelletaan vain kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin on sovellettava osin tiukempia menettelyjä kuin kansallisissa hankinnoissa. Tarvittaessa hankinnan arvon määrittämiseksi on laadittava hintakartoitus – mahdollisesti laajastikin.

Hankinnan arvo on laskettava kaikissa hankinnoissa, jotta tiedetään minkälaisia menettelyjä ja määräaikoja on sovellettava. Hankinta voidaan kyllä toteuttaa pieninäkin osina, mutta ilmoittamisvelvollisuus näistä osista ja kilpailuttamismenettelyt riippuvat siitä, mikä on hankinnan kokonaisarvo. Mikäli myöhemmin osoittautuu, että kynnysarvo ylittyy, saattaa olla vaikeuksia osoittaa, että hankintayksikkö on arvioinut hankinnan arvon objektiivisesti sen käytössä olleen tiedon mukaan. Ilmoitusvelvoitteen laiminlyönnin vuoksi hankintamenettely voidaan joutua keskeyttämään sekä mahdollisesti aloittamaan alusta. Mikäli asiassa ilmenee, että arvio on ollut väärä, hankintayksikkö voi välttää seuraamukset osoittamalla, että arvio on ollut perusteltu. Hankinnan kilpailuttamista suositellaan epäselvissä tilanteissa tai tilanteissa, joissa hankinnan arvo jää vain hieman alle kynnysarvon.

Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvoa laskettaessa on otettava huomioon myös mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat ja hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot sekä ehdokkaille tai tarjoajille maksettavat palkkiot tai maksut (hankintalaki 17 §). Näin on siitä huolimatta, tullaanko esim. optio-oikeutta käyttämään vai ei. Hankinnan arvon laskentaa koskevia säännöksiä on sovellettava kaikissa hankinnoissa ja ennakoidun arvon on pädettävä silloin, kun hankintayksikkö toimittaa hankintailmoituksen julkaistavaksi tai muuten aloittaa hankintamenettelyn. Huolellinen hankintayksikkö huomioi kuitenkin tiedossa olevat hinnanmuutokset jo hankinnan kokonaisarvoa laskettaessa.

Hankinnan kokonaisarvon laskeminen on keskeisesti yhteydessä tarkoituksenmukaisten kokonaisuuksien kilpailuttamiseen ja hankintojen pilkkomista koskevaan kieltoon. Mikäli hankinta toteutetaan samanaikaisesti erillisinä osina, on kaikkien vastaavien osien ennakoitu kokonaisarvo otettava huomioon hankintasopimuksen ennakoitua arvoa laskettaessa. Tällöin näiden osien yhteenlaskettu arvo määrittää sen, miten hankinta tulee kilpailuttaa. Mikäli arvo ylittää kansallisen kynnysarvon tai EU-kynnysarvon, on jokaisen osan hankinnassa noudatettava kyseisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevia säännöksiä.

Hankintaa ei saa jakaa eriin, osittaa tai laskea poikkeuksellisin menetelmin hankintalain säännösten soveltamisen välttämiseksi. Tavarahankintaa tai palveluhankintaa ei myöskään saa liittää rakennusurakkaan tai hankintoja muutoin yhdistellä keinotekoisesti hankintalain säännösten soveltamisen välttämiseksi (hankintalaki 20 §). Hankintojen kilpailuttamiskielto ei kuitenkaan estä hankintojen jakamista, vaan kyse on kiellosta, jonka soveltaminen edellyttää kiertämistarkoitusta. Hankinnan pilkkoneen hankintayksikön tulee kyetä osoittamaan, että jakamisella on tarkoitus.

Lue lisää: >> hankintalaki 3.15 § Laki julkisista hankinnoista