Sanastoa

Suunnitelma, jonka mukaan rakennushankkeen tai taideprojektin vaiheet ja osatehtävät toteutetaan ajallisesti ja suhteessa muihin vaiheisiin. Aikataulu laaditaan taulukko- tai kaaviomuotoon vuosittain, kuukausittain, viikottain, päivittäin tarpeen mukaan.
Osa rakennushankkeen toteuttamista. Rakennushanke voidaan toteuttaa siten, että LVI-, sähkö-, sisustus- ja muut erikoistyöt toteutetaan erillisinä, mutta pää- eli rakennusurakalle alisteisina alaurakoina. Pääurakoitsija vastaa rakennuttajalle kokonaisuudesta.
Taidemuseo, yleensä kunnallinen,  joka edistää ja ohjaa taidemuseoiden toimintaa ja kehittää museoyhteistyötä omalla alueellaan. Suomessa on 16 aluetaidemuseota.
Työsuoritus, joka liittyy teoksen kehystyksiin, kuljetuksiin, kiinnityksiin, suojauksiin tai muihin teoksen paikalla tekemiseen tai paikalle sijoittamiseen liittyviin käytännön tehtäviin.
Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, miten alueiden käyttö järjestetään. Siitä ilmenee, mitä kaavaan merkitylle alueelle saa rakentaa ja kuinka paljon. Usein kaava sisältää vielä yksityiskohtaisia määräyksiä rakentamistavasta eli asemakaavamääräyksiä.
Valmiin taideteoksen tarkka kirjallinen ja kuvallinen (valokuva) kuvaus.  Dokumentointi on tarpeen teoksen konservoinnissa ja esimerkiksi tunnistamisessa, jos teos tuhoutuu, varastetaan tai häviää muuttuneissa olosuhteissa.
Rakennuksen, rakennusosan tai taideteoksen koko olemasaoloaika alkaen sen suunnitteluun ja tekemiseen liittyvästä prosessista aina siihen asti, kunnes rakennus, rakennusosa tai teos hylätään ja hävitetään.
Rakennuttajan tekemä päätös hankkeen toteuttamisesta ja varsinaisen rakennussuunnittelun aloittamisesta. Hankepäätös tehdään hankesuunnitelman perustella.
Ohje rakennuksen arkkitehtonista, teknistä ja taiteellista suunnittelua varten. Hankesuunnitelmassa tarkennetaan tarveselvitykseen kirjatut tavoitteet ja määritetään mm. hankkeen laajuus, kerrosala, sijaintivaihtoehdot, toteuttamisaikataulu ja hankkeen kustannusraamit. Hankesuunnitelman perusteella rakennuttaja tekee hankepäätöksen hankkeen  rakennussuunnittelun aloittamisesta.
Rakennushankkeen suunnitteluvaihe, jossa määritellään rakennushankkeen laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena on hankesuunnitelma, jonka perusteella rakennuttaja tekee päätöksen hankkeen toteuttamisesta ja varsinaisen rakennussuunnittelun aloittamisesta (hankepäätös).
Rakennusprosessin alussa tehdyn tarveselvityksen perusteella tehty päätös aloittaa  hankesuunnittelu.
Kootut rakennushanketta koskevat tiedot, joista ilmenee  rakennuskohteen sijainti, osoite, omistaja, käyttötarkoitus, laajuus, aikataulut, kustannusraamit, rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat jne.
Asiakirja, joka sisältää rakennuksen eri osille ja materiaaleille arvioidun kestoiän mukaiset hoito-, korjaus ja uusimissuunnitelmat. Taideteoksen huoltokirja sisältää teostiedot, tekijätiedot, materiaalit, toimittajat, huolto- ja kunnostusohjeet, ympäristöä koskevat rajoitukset ja suositukset.
Kun rakennus tai taideteos valmistumisen jälkeen on luovutetaan tilaajalle / rakennuttajalle, siirtyy samalla huoltovastuu tekijöiltä omistajalle. Huoltovastuu tarkoittaa, että omistajan tai hänen kauttaan käyttäjän organisaatiossa on joku nimetty taho tai henkilö, jonka hallussa teoksen huoltokirja on ja joka huolehtii siitä, että huoltokirjaan kirjatut velvoitteet hoidetaan.
Julkisissa tiloissa tai ympäristöissä oleva taide, joka on kaikkien nähtävissä ja koettavissa. Joskus julkiseksi taiteeksi käsitetään vain julkisen rahoittajan taidehankinnat (valtio, kunta, seurakunnat ja muut julkiset yhteisöt).
Taideteoksen valmistuttua järjestettävä juhla- ja tiedotustilaisuus, jossa peitettynä ollut teos paljastetaan yleisölle. Paikalla ovat tilaajan, taiteilijan ja käyttäjien lisäksi tiedotusvälineet sekä kaikki teoksen toteuttamiseen osallistuneet.
Kaava on asiakirja, jossa määrätään alueiden käytöstä ja rakentamisesta. Kaavamuotoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Ranta-alueilla olevan loma-asutuksen järjestämiseksi voidaan laatia myös erityinen ranta-asemakaava.
Kuvataidekilpailu, jossa pidetään ensin yleinen taidekilpailu ja sen voittajat kutsutaan osallistumaan kutsukilpailuun kehittämään edellen palkittua ehdotustaan. Näin toimitaan usein varsinkin isojen rakennushankkeisiin liittyvien taideteosten tekijöitä valittaessa.
Rakennushankkeessa tai taidehankinnoissa asiantuntijapalveluja tarjoava yritys tai henkilö, jolla on oma yritys.
ks. taidekoordinaattori
Taiteilijan nimella googlaten löytyvät internetsivut, joissa esitellään taiteilija, hänen viimeisimmät teoksensa ja muu taiteellinen toiminta, yhteystiedot ja ansioluettelo.
Kunnallisen hallinnon yksikkö, joka vastaa kaupungin tai kunnan  yleisten kulttuuri- ja museotoimen palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä.
Digitaalisessa tai kirjallisessa muodossa oleva ohje, joka sisältää  tiedon taideteoksen materiaaleista, valmistustavoista ja -tekniikoista sekä ohjeet, mitä pitää tehdä, jos teos jostain syystä vaurioituu.
Taideteoksen kustannusarviossa arvioidaan teoksen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset (teoksen koko, työn laajuus, käytettävät materiaalit ja niiden määrät, kuljetukset, toteutuksessa tarvittavat laitteet, apumiehet) sekä valvonta ja oma työ erillisenä taidepalkkiona.
Rakennuksen tai taidehankinnan tarveselvityksessä ja hankesuunnitelmassa esitetty kokonaisarvio taidehankinnan kustannuksista. Kustannukset sisällytetään varauksena mukaan rakennuksen kokonaisbudjetointiin.
Kuvataidekilpailu, johon osallistuvat erikseen nimetyt ja nimellä kutsutut taiteilijat. Kaksivaiheisen kuvataidekilpailun toinen vaihe on kutsukilpailu, johon kutsutaan osallistumaan ensimmäisen vaiheen yleisessä kilpailussa menestyneet osallistujat. Vastaavanlaista menetelmää käytetään arkkitehtikilpailuissa.
Suomen taiteilijaseuran hyväksymien sääntöjen mukainen taidekilpailu. Sääntöjen noudattaminen on edellytys sille, että Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöjen  jäsenet voivat ottaa osaa kilpailuun tai toimia sen palkintolautakunnan jäsenenä. Säännöissä tarkoitettu kilpailu on kyseessä myös silloin, kun kahdelta tai useammalta taiteilijalta pyydetään samanaikaisesti ehdotusta samasta kuvataiteellisesta suunnittelukohteesta.
Suomen Taiteilijaseuran  ylläpitämä internetsivusto, joka esittelee 2300 suomalaista ja Suomessa asuvaa ammattitaiteilijaa. Mukana ovat kaikki kuvataiteen lajit: maalaus, kuvanveisto, taidegrafiikka, valokuvataide, mediataide, videotaide, ympäristötaide ja performanssitaide. Aiemmin käytettiin nimitystä verkkomatrikkeli.
Paikkaan sidotun taideteoksen hankintaprosessissa käyttäjällä tarkoitetaan rakennuksen käyttäjiä, siinä työskenteleviä, asuvia tai käyviä ihmisiä.
Rakennuksen muuttaminen alkuperäisestä poikkeavaan käyttöön, esimerkiksi kun toimistorakennus muutetaan vanhusten palvelutaloksi. Käyttötarkoituksen muutos rakennuksessa merkitsee yleensä myös suuria korjaustoimenpiteitä.
Rakennuksen elinkaaren vaihe, joka alkaa, kun rakennus on valmis ja rakennusurakoitsija on luovuttanut sen rakennuttajalle  ja jatkuu, kunnes rakennus hylätään ja puretaan.
Rakennussuunnittelussa luonnoksilla tarkoitetaan yleispiirteistä 1:500, 1:200 mittakaavaista suunnitelmaa rakennuksesta. Luonnoksiin sisältyy ympäristösuunnitelma, rakennuksen kokonaishahmo, tilat ja toimintojen sijoittaminen, julkisivut, perustukset, rakenteet ja tekniset järjestelmät määritetään pääpiirteissään.
Rakennuksen siirtyminen rakennusurakoitsijalta tilaajalle. Lopputarkastuksessa todetaan kirjallisesti, että rakennus on toteutettu hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan, urakoitsija luovuttaa rakennuksen rakennuttajalle ja vastuu rakennuksesta ja sen kunnossapidosta ja huollosta siirtyy tilaajalle.
Tiedosto paikkaan sidotun taideteoksen suunnittelun pohjaksi. Siinä on tiedot tilaajasta, rakennuttajasta, suunnittelijoista, sijoituspaikasta tai rakennuksesta, taidehankinnan tavoitteista, sijoituspaikan tai rakennuksen käytön ja käyttäjien asettamista rajoituksista, aikataulusta, rahoituksesta, taidehankinnan päätöksenteosta ja päätöksentekijöistä jne.
Alueellisen taidetoimikunnan palkkaama taiteilija tai taiteen tuntija,  joka edistää toiminnallaan taiteen asemaa, mahdollisuuksia  ja taiteiden välistä yhteistyötä sekä toimii taiteen edustajana alueen verkostoissa, kehittämistyöryhmissä ja tiedotusvälineissä. Läänintaiteilijan toimi on määräaikainen. Saman alueellisen taidetoimikunnan palkkamana voi olla useampia eri aloja edustavia läänintaiteilijoita.
Taiteilijan palkkio voidaan maksaa osissa, sopimuksessa sovituin maksupostein, erityisesti, jos teos on suuri ja sen valmistumiseen menee aikaa. Esimerkiksi työn alkaessa voidaan maksaa osa palkkiota materiaalihankintoja varten. Työn edistyessä maksetaan palkkiota edistymisen mukaan.
Taidemaailmassa manageri on yleensä taiteilijaryhmää edustava taiteen asiantuntija, joka aktiivisesti ottaa yhteyttä edustamansa taiteilijaryhmän puolesta potentiaalisiin tilaajiin. Vastaavasti voi toimia promoottori/agentti, joka yleensä edustaa yhtä taiteilijaa.
Taideteoksen ja sen osien valmistamiseen käytetyt materiaalit (kangas, levyt, paperi, puu, metalli, muovi, temper, öljymaali, akryyli, pinnoitteet, kiinnityksiin käytetyt materiaalit).
Kun paikkaa sidotun taideteoksen sijoituspaikan tai rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu, omistaja vaihtuu, käyttäjä vaihtuu, taideteoksen kohtaloa voidaan joutua miettimään uudelleen. Uudelleensijoittamisessa pitää ottaa huomioon taiteilijan mielipide.
Paikkaan sidottu taideteos voidaan toteuttaa myös määräaikaisena, jolloin se sovitun ajan kuluttua siirretään muualle tai hävitetään. Määräaikaisia ovat esimerkiksi jonkin paikan haltuunottoon tai johonkin tapahtumaan liittyvät teokset.
Taideprojektissa, jonka rakennuttajataho edustaa useita eri organisaatioita tai organisaation osia, perustetaan usein hankkeen alkuvaiheissa ohjausryhmä, jossa nämä tahot ovat edustettuina. Ohjausryhmä on päätöksentekotaho hankkeen käytännön toteuttamiseen liittyvissä asioissa.
Taideteos, joka on suunniteltu ja tehty erityisesti johonkin ennalta määriteltyyn, valittuun ja merkityksen muodostamiseen vaikuttavaan paikkaan, teoksen lähtökohtana on paikka ja sen käyttäjät. Paikkaan sidottu taide voi liittyä myös johonkin tapahtumaan, olla osa jonkin paikan haltuunottoa ja taideteos voi olla määräaikainen.
Uudisrakentamiseen verrattava suuri erillinen rakennushanke, jossa korjataan tai uusitaan kiinteistön olemassa olevia rakenteita, rakennusosia, kalusteita, varusteita, järjestelmiä ja laitteita.
Uudisrakentamiseen verrattava suuri erillinen rakennushanke, jolla rakennuksen laatutasoa muutetaan olennaisesti alkuperäistä tasoa paremmaksi. Perusparantaminen voi kohdistua olemassa oleviin korjauskohteisiin kuten peruskorjauskin tai perusparantamishankkeen myötä rakennukseen rakennetaan jokin uusi osa.
Taideteos tai rakennus pienoiskoossa.  Pienennys tehdään yleensä mittakaavassa, joka valitaan tilanteen ja kohteen mukaan. Taideteoksen pienoismalli voi olla esimerkiksi mittakaavassa 1:20, jolloin 1 cm mallissa on 20 cm lopullisessa teoksessa. Pienoismalleja käytetään paljon suunnittelun apuna havainnollistamaan tulevan rakennuksen tai taideteoksen massoittelua ja sijoittumista ympäristöönsä. Käytettyjä mittakaavoja ovat 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5 ja 1:1.
Yleensä kynällä tai siveltimellä paperille tai muulle alustalle tehty viivoista muodostuva kuvio, joka useimmiten esittää jotain. Piirros kuvaa joskus nopeammin tehtyä teosta kuin piirustus. Piirros tehdään yleensä käsivaralla ilman apuvälineitä. ks. myös piirustus
 Kynällä tai siveltimellä tms. paperille tai muulle alustalle tehty viivoista muodostuva kuvio, joka useimmiten esittää jotain. Piirustus voi tarkoittaa samaa kuin piirros. Rakennussuunnittelussa piirustukset ovat yleensä luonnosvaiheen jälkeen teknisiä piirustuksia, jotka laaditaan viivottimen ja muiden apuvälineiden avulla, nykyisin ne piirretään tietokoneella ja tulostetaan printteinä.  Rakennussuunnitteluun liittyvät piirustukset tehdään ja tulostetaan mittakaavassa. Käytettyjä mittakaavoja ovat 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5 ja 1:1.
Käytössä vakiintuneita merkintätapoja, joiden avulla luetaan rakennusalan piirustuksia. Osa merkinnöistä on määritelty virallisissa määräyksissä, osa erilaisissa yhteisissä ohjeistoissa, joista merkittävin  on Rakennustietosäätiön Rakennustietokortisto. Erilaisia oppaita, joihin on koottu yleisimmin käytetyt piirustusmerkinnät löytyy rakennustietosäätiön nettisivuilla. www.rakennustieto.fi
Mikäli rakentamisessa on perustellusta syystä tarve poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai rajoituksista (esimerkiksi kunnan rakennusjärjestyksestä), tarvitaan ennen rakennuslupaa erityinen poikkeamislupa.
Taiteilijan taiteestaan ja työskentelystään kokoama esittelykansio, jossa on ainakin taiteilijan ansioluettelo, yhteystiedot ja valokuvia viimeaikaisista teoksista. Ks. myös kotisivut
Jonkin rakennushankkeen kustannuksista varataan 1 %  taiteen hankkimiseen tai taiteelliseen suunnitteluun. Käytännössä prosenttiosuus vaihtelee rakennushankkeen vaativuuden mukaan. Useat kaupungit kuten Helsinki, Oulu ja Salo toteuttavat prosenttiperiaatetta rakennushankkeissaan.
Viranomaisia varten laaditut piirustukset, joista ilmenee, että tulevan rakennuksen tilankäyttö, materiaalit, julkisivut, rakenteet, tekniset järjestelmät ja ympäristö täyttävät rakentamista koskevien lakien ja asetusten määräykset ja asemakaavan velvoitteet. Pääpiirustukset ovat mittakaavassa 1:100.
Maankäyttö- ja rakennuslain  120 §:n mukaan  ”Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija)”. Useimmiten pääsuunnittelija on arkkitehti
Jonkin suurehkon rakennustoimenpiteen kuten uuden rakennuksen suunnitteleminen ja rakentaminen kaikkine siihen liittyvinen vaiheineen, osallistujineen, suunnitelmineen ja kustannuksineen.
Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, jolla ohjataan rakentamista kyseisessä kunnassa. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea muun muassa rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa tai rakennetun ympäristön hoitoa. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen antama hyväksyntä rakennushankkeelle. Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai toimenpidelupa. Lupa haetaan kirjallisesti. Suunnittelijat laativat lupa-asiakirjat ja pääsuunnittelija hoitaa hakemukset viranomaisille. Luvan hakija ja maksaja on rakennuspaikan omistaja.
Yleensä rakennuslupahakemus laaditaan valmiille kaavakkeelle ja sen liitteeksi liitetään piirustuksia ja laskelmia, joista selviää rakennushankkeen laatu ja laajuus. Rakentamiseen tarvittavista luvista, lupamenettelystä ja tarvittavista asiakirjoista saa tietoa kunnan rakennustarkastajalta.
Rakennuttajan tekemä päätös rakentamisesta ja urakka-asiakirjojen laatimisen aloittamisesta. Rakentamispäätös tehdään rakennusta koskevien lopullisten suunnitelmien valmistuttua (arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö-, maisema- ja muut piirustukset, työselitykset ja tavoitehinnat).
Taideteoksen tilaus taiteilijalta, johon on otettu yhteys suoraan tunnettuuden perusteella ilman taiteilijavalintamenettelyjä.
Henkilö, joka koulutuksensa, käytännön  kokemuksensa ja tietojensa kautta on perehtynyt kuvataidemaailmaan ja sen rakenteisiin, tietää minkälaisia taiteilijoita toimii eri taiteenaloilla, mitä näyttelyitä, gallerioita, taidemuseoita kokoelmineen on ja minkälaisia ovat taidekilpailut, taidetilaukset ja erilaiset taiteiljoita koskevat sopimukset ja tekijänoikeudet.
ks. kuvataidekilpailu
Suuntaa-antava idea taiteen ja arkkitehtuurin integroitumisesta,  lähtökohdat ja mahdollisesti jokin yhteinen teema taideteoksille. Joissakin organisaatioissa taidekonsepti toimii myös taiteilijavalintojen perusteluna. Taidekonsepti ei määrää tai ohjaa taidetta. Taiteilijan ammattimaisuuden lähtökohtana on hänen oma tulkintansa tulevasta rakennuksesta ja paikasta suhteessa annettuun budjettiin ja annettuihin reunaehtoihin.
Rakennushankkeessa rakennuttajan palkkaama taidealan tuntija ja ammattilainen, joka hoitaa rakennushankkeeseen liittyvien taidehankintojen valmistelun, valmistelee taiteilijavalinnat ja vastaa toteutuksen koordinoinnista yhdessä taiteilijan, suunnittelijoiden, rakennuttajan ja työmaan kanssa.
Työkorvaus taideteoksen suunnittelusta ja tekemisestä suhteutettuna käytettyyn työaikaan. Työaika sisältää teoksen suunnittelun, kokoukset, toteutuksen, pystytyksen jne. Taidepalkkio tai taitelijapalkkio ei ole palkkaa.
Taiteenhankintaprosessi kaikkine eri vaiheineen.
Suunnitelma siitä, miten taideprojekti toteutetaan rakennushankkeessa. Taideohjelmaan kirjataan taidehankinnan osapuolet ja se, kuka tekee päätökset ja taiteilijavalinnat, miten taiteilijat valitaan sekä aikataulu, kustannusraamit ja muut reunaehdot, esim. käyttäjäryhmät ja se, millaiseen tilaan teokset tulevat (sisä- vai ulkotila), mitä lisämerkitystä taideteosten odotetaan tuovan rakennukseen, mitä rajoituksia  rakennus- ja sen käyttäjät asettavat taidehankinnalle ja millä tavalla taideteos on mahdollisesti tarkoitus toteuttaa (erillinen taideurakka tai osa rakennus- tai sisustusurakasta tai osa muusta urakasta).
Prosessi, jossa uudisrakennuksen tai peruskorjauksen taideohjelma tarkentuu taidekonseptiksi, tehdään taiteilijavalinnat ja pyydetään taideteoksen luonnokset. Se vastaa rakennushankkeen rakennussuunnitteluvaihetta.
Rakennushankkeen yhteydessä toteutettavan taideteoksen konkreettinen sisällyttäminen rakennushankkeeseen, hankintatavasta päättäminen ja taideprojektin laajuuden ja lähtökohtien määrittely. Vastaa rakennushankkeen hankesuunnittelua.
Taiteen asiantuntijan, jolla on kyky toimia yhdessä sekä taiteilijan että rakennuttajan, suunnittelijan ja rakentajan kanssa. Taiteilija voi toimia taideprojektiin palkattuna koordinaattorina; taidemuseo, arkkitehti, konsultti tai konsulttiyritys voivat myös toimia välittäjinä taiteenhankintaprosessissa. Rakentamisprosessin alkuvaiheissa välittäjärooli on tärkeä, toteuttavan taiteilijan osuus kasvaa rakennusprosessin ja taiteenhankintaprosessin edetessä.
Tulevan taideteoksen idea piirroksena, pienoismallina, pienoismallista otetuin valokuvin tai tietokonemallinnuksina taiteilijan haluamalla tavalla. Luonnokseen kuluu myös selostus ja kustannusarvio. Luonnoksista käy ilmi, millainen teos on. Luonnokset hyväksyy tilaaja, tilaajan valtuuttama henkilö tai työryhmä.
Sopimus tilaajan ja taiteilijan välillä taideteoksen toteuttamisesta. Tilaus voi olla yhdessä laadittu sopimus tai taiteilijan tekemän kirjallisen tarjouksen hyväksyminen kirjallisesti.
Toimikunta, joka voi olla alueellinen, toimii osana valtion taidehallintoa. Maan eri puolilla on yhteensä 13 alueellista taidetoimikuntaa, jotka tukevat oman alueensa taide- ja kulttuuritoimintaa. Toimikunnassa on enintään 11 jäsentä, jotka ovat jonkin taiteen alan tai alueellisen kulttuurin tuntijoita.
Taideprojektille erityisesti tilaajan ja käyttäjien taholta asetetut odotukset siitä, mitä lisäarvoa ja minkälaisia lisämerkityksiä taideteosten toivotaan tuovan rakennukselle.
Ks. taidepalkkio.
Luettelo ja tiedot teoskuvineen tai portfolioineen eri alojen ammattitaiteilijoista, jotka ovat kiinnostuneita toteuttamaan taideteoksen jossakin tietyssä projektissa. Taiteilijapankkia ylläpitää taidekoordinaattori,  taiteilijaseura tai muu taiteenhankintaprojektin välittäjä. Nykyisin taiteilijapankki on yleensä sähköinen ja tiedot taiteilijasta, teoskuvat ja kotisivut löytyvät internetin kautta.
Yleensä paikallinen kuvataiteilijoiden rekisteröity yhdistys,  joka toimii aktiivisesti sekä omalla alueellaan että laajemminkin kuvataiteilijoiden etujen ja kuvataiteen näkyvyyden parantamiseksi. Suomen Kuvataidejärjestöjen Liittoon kuuluu jäsenenä 47 rekisteröityä taiteilijaseuraa tai taideyhdistystä.
Prosessi, jonka aikana valitaan taiteilija taideteoksen toteuttajaksi. Taiteilija voidaan valita suoraan tunnettuuden tai teoskuvien perusteella. Välittäjä tai koordinaattori voi esittää  tunnettuuden tai taiteilijapankkiin kerätyn tiedon perusteella 3 − 5 valitsemaansa taiteilijaa tilaajalle/rakennuttajalle, joka  tekee valinnan lopullisesti. Toteuttava taiteilija voidaan valita kuvataidekilpailun kautta.
Varmennus siitä, että rakennus tai taideteos on asianmukaisesti tehty.  Takuuaikana ilmenneet puutteet ja viat korjaa tekijä, jos ne kuuluvat takuun piiriin.
Sopimuksessa määritelty aika valmistumisen jälkeen, jonka aikana havaitut viat korjaa tekijä. Rakentamisessa takuuaika on yleensä kaksi vuotta valmistumisesta ja alkaa, kun rakennus on luovutettu rakennuttajalle.
Takuuajan päätyttyä pidettävä katselmus, jossa todetaan mahdolliset takuuaikana havaitut puutteet ja virheet. Kun ne on korjattu, takuuaika ja tekijän vastuu päättyvät.
Rakennushankkeen ensimmäinen vaihe vireille tulon jälkeen.  Tarveselvitys  sisältää perustelut hankkeen tarpeellisuudesta, alustavan tilaohjelman, kuvauksen tiloilta ja sijainnilta vaadittavailta ominaisuuksilta sekä hankkeen toteutusaikataulun.
Taideteoksen tai usemman taideteoksen muodostaman kokonaisuuden lähtökohta, esimerkiksi taideteos voi kuvata maisemaa tai ihmisiä, mutta teoksen teema on yksinäisyys, ilo, kosto, rakkaus, mustasukkaisuus, ystävyys tai petos. Teemoja voi olla useitakin, katsojat voivat tulkita samaa teosta eri tavoin, koska lopullista tulkintaa taideteoksesta ei ole olemassa.
Taideteoksen teostiedoissa tapa, jolla taideteos on luotu. Esimerkiksi öjy kankaalle tarkoittaa, että teos on maalattu öljyvärein pohjustetulle useimmiten kiilapuihin pingoitetulle kankaalle.
Lattian, seinien ja katon rajaama absoluttinen tila,  aistittu tila, käsitteellistetty tila, eletty tila, sisätila tai ulkotila. Tila voidaan käsittää hyvin monella tavalla myös  rakennushankkeen yhteydessä toteutettavan taideteoksen hankintaprosessissa. Tätä joudutaan käsittelemään jokaisen taiteenhankintaprosessin yhteydessä uudelleen aina uusien ihmisten kesken.
Taideteoksen hankintaprosessissa henkilö tai toimija, joka päättää tilauksesta, jonka kanssa tai jonka valtuuttaman toimijan tai henkilön kanssa sopimus tehdään ja joka maksaa taideteoksen ja jonka omistukseen teos valmistuttuaan siirtyy.
Paikkasidonnaisen taideteoksen rakentamisen tavanomaisesti edellyttämä lupa (ks. myös rakennuslupa)
Rakennushankkeen urakkatarjouspyyntöasiakirjojen kokoaminen, tarjouspyyntöjen tekeminen, laskenta-aika ja ratkaisu, mille urakoitsijalle rakennushanke annetaan toteutettavaksi. Rakennusluvan hakeminen katsotaan myös kuuluvaksi viimeistään tähän vaiheeseen.
Rakennushankkeen toteutusvaiheessa suunnitelmiin ja aikatauluihin tehdyt muutokset. Kaikista urakkahintaan vaikuttavista muutoksista sovitaan ja ne kirjataan työmaakokouksissa.
Rakennushankkeessa suunnittelu- ja muissa urakka-asiakirjoissa tarkoin määritelty, kiinteään hintaan tehtävä rakennustyö, jonka aikataulu on sovittu urakkaehdoissa.
Yhteisnimitys asiakirjoille, joiden perusteella urakkatarjoukset pyydetään, urakkatarjoukset laaditaan ja urakka-sopimukset tehdään. Niihin kuuluvat urakkatarjouspyyntöasiakirjat, urakka-ohjelma, urakkarajaliite ja urakan määrittelevät piirustukset, työselitykset ja tavoitehinnat (rakennus-, LVI-, sähkö-, sisustus-, maisemanrakennus-, vihertyöt jne).
Urakka-asiakirjoissa määritelty ja soviteltu sopimus siitä, kuka tekee mitäkin tapauksissa, joissa jokin työvaihe tai hankinta voi kuulua kahteen tai useampaan urakkaan.
Rakennushankkeessa tilaajan tai rakennuttajan ja rakentajan tai urakoitsijan välinen sopimus urakka-asiakirjoissa määritellyn rakennustoimenpiteen suorittamisesta tiettyyn hintaan tietyssa aikataulussa.
Urakoitsijoiden kirjallisesti tilaajalle tai rakennuttajalle toimittama tarjous, jossa tarjoudutaan suorittamaan tiettyyn hintaan urakka-asiakirjoissa määritelty rakennustoimenpide edellytetyssä aikataulussa. Tarjous pyydetään useammalta urakoitsijalta. Tarjousten ja urakkaneuvottelujen perusteella rakennuttaja valitsee rakennustyön toteuttavan urakoitsijan.
Rakennushankkeessa urakoitsijan rakennuttajalle toimittama taloudellinen varmistus urakkasopimuksen täyttämisestä. Vakuus voi olla raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, rahalaitokseen tehty rahatalletus tms. Rakennusajan vakuus on yleensä 10 % ja takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta.
Perustelut, joiden mukaan taiteilijavalinta tehdään. Kriteereitä voi olla tunnettuus, aiempi tuotanto, kokemus vastaavanlaisesta taideteoksen toteuttamisesta, paikallisuus, tietyn kuvataiteen alan edustaminen, luonnoksissa esitetty teos ja sen vastaavuus  taidetoiveisiin  jne.
Jotakin toimijaa rakennushankkeessa tai taideprojektissa edustava henkilö, joka voi tehdä edustamansa tahon puolesta päätöksiä ja vastaa edustamansa tahon puolesta siitä, että sovitut päätökset ja asiat tehdään sovitulla tavalla sovitussa ajassa. 
Rinnakkaisnimitys Kuvataiteilijamatrikkelille. Ks Kuvataiteilijamatrikkeli
Rakennushankkeen yhteydessä toteutettavassa taideprojektissa henkilö tai toimija, joka toimii rakennuttajan ja suunnittelijoiden kanssa taideprojektin aloite-, valmistelu- ja suunnitteluvaiheissa ennen teoksen toteuttavan taiteilijan valintaa. Välittäjä voi olla alueellinen taidetoimikunta, kunnallinen taidemuseo, paikallinen taiteilijaseura, kunnan kulttuuritoimi, taiteilija, arkkitehti tai yleensä kokonaan eri henkilö kuin taideprojektin varsinainen koordinoija, suunnittelija tai taideteoksen toteuttava taiteilija.
Yhteisymmärryksen löytyminen eri osapuolten välillä siitä, mitä taideprojekti rakennushankkeessa merkitsee, mitä taideprojektilla voidaan saada aikaan ja millainen taideteos voi olla. Eri ammattikunnat käyttävät omaa ammattisanastoaan ja omia mielikuviaan asioiden käsittelemisessä. Yhteisen kielen löytyminen on prosessi, johon myös tarvitaan aikaa. Taideprojektin tuominen rakentamisen maailmaan edellyttää kaikilta osapuolilta avoimuutta, uskallusta  ja sovittelykykyä yhteisen kielen löytämiseksi.
Taiteen suuntaus, jossa taidetta tehdään jonkin yhteisön jäsenten kanssa ja heitä varten. Yhteisötaide toteutetaan yleensä projekteina, tapahtumina tai työpajoina. Taiteilija on tapahtuman, teoksen tai ilmiön tuottaja tai ohjaaja.
Jotakin osapuolta edustava henkilö rakennushankkeessa tai taideprojektissa. Yhteyshenkilö on nimetty edustamaan tätä osapuolta ja hänellä on valtuudet tehdä päätöksiä tehtävänsä puitteissa.
Kuvataidekilpailu, johon kuvataiteilijoita kutsutaan osallistumaan julkiselle ilmoituksella. Yleiseksi kilpailuksi katsotaan myös tietyllä muulla maantieteellisellä alueella toimiville kuvataiteilijoille tai jollakin muulla yleisellä perusteella määritellylle kuvataiteilijaryhmälle osoitettu kilpailu. Avoin kilpailu tarkoittaa samaa kuin yleinen kilpailu.
Rakennettuun ympäristöön tai luonnonympäristöön tehtyä taidetta, jonka lähtökohtana on juuri sen sijoituspaikka. Ympäristötaideteos voi olla pysyvä, tilapäinen tai johonkin tapahtumaan liittyvä. Ympäristötaideteos voi olla myös teko, tapahtuma tai prosessi.