Paikkasidonnainen taide

Taidetta voidaan tehdä ennalta määriteltyyn, valittuun ja merkityksen muodostamiseen vaikuttavaan paikkaan. Paikka voi olla koti, rakennus, asuinympäristö tai esimerkiksi julkinen tila, kaupunkitila, katutila tai maisematila. Jo hankintavaiheessa pyritään ottamaan huomioon teoksen paikantuminen ja asettuminen tilaan. Paikkasidonnaiseen taiteeseen liittyy olennaisesti vuorovaikutus taiteilijan, tilaajan, suunnittelijan ja tilan käyttäjän välillä.

”Paikkasidonnaisuus edellyttää, että taidetta tehdään ennalta määriteltyyn, valittuun ja merkityksen muodostamiseen vaikuttavaan paikkaan tai kyseisestä paikasta lähtien.” (Tarja Kekäläinen: Kuvataide strategisena ja alueellisena tekijänä, teoksessa Prosenttitaiteen vuoksi, Oulun taidemuseon julkaisuja 52,  s. 43).

Taideteokset voidaan sijoittaa kiinteästi rakennuksen sisä- tai ulkotiloihin. Teokset ovat luonteeltaan pysyviä taidehankintoja, ja ne integroidaan rakennuskohteen toimintaan, arkkitehtuuriin, rakenteisiin ja muuhun rakennuksen tekniikkaan yhteistyössä kohteen arkkitehdin ja muiden suunnittelijoiden kanssa.

Taide mukana maankäytön suunnittelussa

Kaikkea rakentamista ohjaa maankäytön suunnittelu (kaavoitus, kaupunkisuunnittelu). Taiteilijan teos, kuten taiteilijalta tilatut kartoitukset, taidesuunnitelmat, teokset, selostukset tai työpanos, voivat olla osa tällaista paikkaa koskevaa laaja-alaista suunnitelmaa. 

Maankäytön suunnittelu jakaantuu eri tasoihin. Niitä ovat valtakunnan tason suunnitelmat, maakuntakaava, yleiskaava, osayleiskaava ja asemakaava. Näihin kaikkiin liittyy erillisselvityksiä ja suunnitelmia.

Valtakunnan tason suunnitelmissa ja maakunnallisissa tavoiteohjelmissa ja suunnitelmissa taidehankintojen tulee olla mukana kirjattuna periaatteena (esimerkiksi prosenttiperiaate). Kunnallisessa päätöksenteossa, yleiskaava- ja asemakaavatasolla, taide voi olla mukana myös siten, että taiteilija osallistuu suunnitteluun. Taiteilija voi tehdä näkyväksi jotain olennaista ympäristössä tai osallistua alueellisen taidekonseptin määrittelyyn joko uusilla alueilla tai olemassa olevien alueiden kehittämisprojekteissa. Asemakaavatasolla taiteilija voi toimia korttelisuunnitteluun liittyvän taidesuunnitelman laatijana, taidehankintojen taidekoordinaattorina. Taiteilija voi myös osallistua esimerkiksi arkkitehdin kanssa tontinvarauskilpailuun yhteisellä ehdotuksella, johon sisältyy taideprojekti.

Uusimmissa kaupunkisuunnitteluun ja asemakaavoitukseen liittyvissä taideprojekteissa on otettu huomioon kaupunkiympäristön jatkuva rakentuminen ja muuttuminen. Kaupunkiympäristö ei koskaan tule valmiiksi, ja taideteokset ovat mukana tässä jatkuvassa rakentumisessa (Kalasatama, Leinelä yleisten alueiden taidesuunnitelma).

Lisää tietoa maankäytön suunnittelusta löytyy ympäristöministeriön internetsivuilta.
>> Ympäristöministeriö/maankäyttö ja rakentaminen/maankäytön suunnittelu

Kunnilla ja kaupungeilla on internetsivuillaan tietoa meneillään olevista kaavoitushankkeista.
Esimerkiksi:
>> Helsinki
>> Tampere
>> Oulu
>> Kuopio
>> Pori
>> Turku

Lue lisää: >> Taide ja taiteilija kaavoituksessa

Taide mukana maiseman rakentamisessa

Puisto ja maiseman rakennushankkeista vastaavat yleensä kunnat. Maisema-alueen tai puiston suunnitteluvaiheet ovat suunnilleen samanlaiset kuin rakennushankkeiden suunnitteluvaiheet.

Maisema- ja puistohankkeissa ei ole rakennuslupakäsittelyä vastaavaa viranomaisvalvontaa kokonaisuutena, mutta eri rakennelmat ja myös ulkona toteutettavat taideteokset edellyttävät melkein aina toimenpide- tai rakennuslupaa.

Lue lisää: >> Paikkaan sidottua taidetta koskeva lupajärjestelmä

>> Vuores
>> Vuoreksen taide

>> Arabianrannan puistot ja pihat

Taide ja infrahankkeet

Infrahankkeilla tarkoitetaan erilaisia yhteiskunnan toimimisen kannalta tärkeitä verkostoja ja niiden rakentamista, kuten väylähankkeet, tie-, rata-, vesiväylähankkeet, lentokentät, satamat ja erilaiset asemat, voimalinjat, vesitornit  jne.

Viime aikoina on hankkeisiin sisällytetty ainakin väylähankkeiden yhteydessä taiteellisia tavoitteita laatimalla väylien rakentamisen suunnittelun yhteydessä myös taiteen yleissuunnitelma. Nämä hankkeet toteutetaan usein erilaisten valtionhallintoon liittyvien laitosten ja kuntien laitosten yhteistyönä. Usein hankkeisiin palkataan konsultti koordinaattoriksi ja taidesuunnitelman laatijaksi.

>> E18/Frei Zimmer

>> Ympäristötaiteen säätiö/taide rakennetussa ympäristössä
>> Statens Konstråd