Målarförbundet

Målarförbundet, som grundades år 1929, är en riksomfattande organisation för finländska yrkesmålare. Förbundet arbetar för att befrämja bildkonsten samt för att förbättra konstnärernas yrkesmässiga och sociala förmåner. Sina medlemmar erbjuder förbundet olika slags tjänster. Konstnärerna erbjuds bl.a. rådgivning om beskattning och inkomststöd. Medlemmarna informeras om aktuella yrkesmässiga evenemang i medlemsbrev som utkommer regelbundet. Förbundet verkar även som en bildkonstexpert gentemot myndigheterna.

Förbundets galleri – tm•galleriet, förmedlingen av konstnärsmaterial och Målarförbundets kansli är beläget i Helsingfors. Förbundet verkar i samarbete med Finska Bildhuggarförbundet, Finlands Konstgrafiker, Föreningen för Fotografiska Konstnärer, Finlands Bildkonstorganisationers Förbund samt Konstnärgillet i Finland.

Förmedling av konstnärsmaterial

Syftet med förmedlingen av konstnärsmaterial är att garantera att yrkesmålarna har tillgång till ett lämpligt urval redskap och material till självkostnadspris.

Medlemmar

Som ordinariemedlemmar i förbundet kan godkännas meriterade bildkonstnärer. Som medlemsaspiranter kan antas konstnärer som fått konstnärlig yrkesutbildning eller som har motsvarande kunskaper och färdigheter. Förbundet har ungefär 1 550 medlemmar.

Administration

Det högsta beslutsfattande organet i Målarförbundet är de möten som alla medlemmar kan delta i. Förbundets ärenden sköts av styrelsen som medlemmarna valt. Styrelsen byts ut vartannat år.