Kuvataiteilijan oikeussuojakeinot koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Lisäohjeita kuvataiteilijoille oikeussuojakeinoista koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Tiedoksi jäsenille 27.3.2020

Lisäohjeita kuvataiteilijoille oikeussuojakeinoista koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Korona-viruksen synnyttämä poikkeustilanne Suomessa on aiheuttanut kyselyjä taiteilijoiden käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista näyttelyn peruuntuessa tai siirtyessä viranomaismääräyksestä johtuvan ylivoimaisen esteen vuoksi.

Mikäli näyttelysopimukseen on kirjattu ns. force majeure -lauseke (ylivoimainen este), sen sanamuoto sanelee missä tilanteissa osapuolet voivat vedota ehtoon. Osapuolten välinen sopimus syrjäyttää muun lainsäädännön. Sopimuksessa voi olla sovittu myös peruutusehdoista, jotka kannattaa tarkistaa.

Force majeure -ehtoon voivat ilman sopimusmääräystäkin vedota molemmat osapuolet. Ehto vapauttaa sopimusosapuolet mahdollisesti muutoin seuraavasta vahingonkorvausvelvollisuudesta puolin ja toisin. Mikäli sopimuksen osapuoli haluaa vedota esimerkiksi koronavirukseen ylivoimaisena esteenä, osapuolen on pystyttävä osoittamaan, millä konkreettisella tavalla virus on estänyt sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Konkretiaa koronavirukselle ylivoimaisena esteenä toi Valtioneuvoston tekemä päätös valmiuslainsäädännön käyttöön otosta ja 18.3. alkaen AVIn määräys, joka kieltää kaikki yli 10 hengen julkiset kokoontumiset ja yleisötilaisuudet. Määräys on voimassa 18.3.-13.4.2020. Lisää rajoituksia saattaa olla odotettavissa lähiaikoina.

Taiteilija on voinut maksaa galleriavuokran etukäteen näyttelystä, joka oli määrä pitää, mutta joka nyt vallitsevan tilanteen vuoksi siirtyy tai peruuntuu. Toisaalta taiteilijoiden jo käynnissä olevia näyttelyitä on jouduttu keskeyttämään ja siirtämään tulevaisuuteen tai perumaan kokonaan. Molemmissa tilanteissa pohdittavaksi tulee esimerkiksi se, onko taiteilija oikeutettu saamaan maksamansa galleriavuokran takaisin tai joutuuko taiteilija maksamaan galleriavuokraa myös siltä osin kuin näyttelyä ei voida järjestää. Näissä tilanteissa Taidemaalariliitto suosittelee viipymättä olemaan suoraan yhteydessä galleriaan ja neuvottelemaan vähintäänkin kompromissiratkaisun aikaansaamiseksi.

Jos erillistä force majeure -lauseketta tai peruutusehtoja ei sopimuksessa ole, voidaan asian ratkaisussa tukeutua oikeustoimilakiin ja sopimusoikeudellisiin yleisiin oppeihin. Kauppalaki koskee lähtökohtaisesti tavarakauppaa mutta niiden ilmentäviä periaatteita on tietyssä määrin sovellettu myös palvelutoimituksiin, josta näyttelysopimuksessa on kyse.

Jos taiteilija on maksanut etukäteen galleriavuokran näyttelystä, joka peruutetaan tai se siirretään tulisi taiteilijalla olla oikeus lähtökohtaisesti saada maksamansa galleriavuokra takaisin vaadittaessa, elleivät osapuolet sovi galleriavuokran pitämisestä sisällä siihen asti kunnes uusi näyttelyajankohta varmistuu. Jälkimmäinen voi olla perusteltua, varsinkin jos näyttelyn eteen on tehty jo markkinointipanostuksia. Kun uudet näyttelyajat saattavat olla vielä hämärän peitossa, olisi tilannekohtaisesti paikallaan kuitenkin neuvotella maksettujen vuokrien palauttamisesta tai puolittamisesta osapuolten välillä. Oikeustoimilain mukaan tilauksen voi muutoinkin yleensä peruuttaa siihen asti kunnes toinen osapuoli on merkittävästi sitonut resursseja sen toteuttamiseen.

Tilanteessa, jossa taiteilijan galleriavuokra on vielä maksamatta ja galleria pyrkii saamaan maksua näyttelystä, jonka tarkasta ajankohdasta ei tilanteen vuoksi ole vielä tietoa, voitaneen analogisesti soveltaa kauppalaissa esitettyjä periaatteita siitä, ettei ostaja ole myyjään nähden vahingonkorvausvelvollinen maksuviivästyksestä, mikäli se johtuu yllättävästä esteestä, jota ostajan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä. Ylivoimaisen esteen vaikutus on siis ensisijaisesti molempien osapuolten velvoitteita lykkäävä ja poistaa sen vaikutusaikana vahingonkorvausvelvollisuuden.

Taiteilija voi myös vedota oikeustoimilain 36 §:n sopimusehdon kohtuullistamiseen. Lainkohdan mukaan ”Jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat”.

Kohtuullistaminen voisi tulla kyseeseen ajatellen erityisesti tilanteita, jossa näyttely on vallitsevan tilanteen vuoksi jouduttu keskeyttämään ja galleria vaatii taiteilijalta vuokraa koko näyttelyajalta. Tällöin sopimuksen kohtuullistaminen tarkoittaisi vähintäänkin sitä, ettei taiteilija olisi velvollinen maksamaan vuokraa siltä ajalta kun näyttelyä ei voida järjestää. Sopimuksen kohtuullistamista puoltavina argumentteina voidaan pitää sitä, että taiteilija on galleriaan nähden tosiasiallisesti usein heikommassa asemassa. Kohtuullistaminen elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa on tullut oikeuskäytännössä kyseeseen kuitenkin vain harvoin.

Ylivoimaisen esteen pitkittyessä näyttelysopimus saattaa olla myös purettavissa. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun (KKO 2012:1) mukaan, jos sopimuksen edellytykset putoavat pois, on sopimus purettavissa. Jos esimerkiksi näyttelyn uusi ajankohta siirtyy niin huomattavasti tulevaisuuteen, ettei sopimusta voida kohtuudella edellyttää vaatia jatkettavaksi, saattaa purkamiskynnys täyttyä. Tilanteen ollessa vielä epävarma, ei sopimusten purkamiseen ole kuitenkaan syytä rynnätä. Sopimuksen purkaminen vaatii sopimusrikkomuksen olennaisuutta ja osapuolelle annettavaa lisäaikaa sopimuksen täyttämiseen. Purkaminen ilman hyväksyttävää syytä, saattaa johtaa myös vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Oikeustoimilakiin ja sen mukaiseen sopimuksen kohtuullistamiseen, oikeuskäytäntöön ja yleisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin voidaan osapuolten välillä vedota vapaasti, mutta lain tulkinnasta tekee päätöksen viime kädessä kuitenkin tuomioistuin.

Kun ylivoimaiseen esteeseen vetoamisen mahdollisuus koskenee pian entistä useampia taiteenalan toimijoita aiheuttaen sopimushäiriöitä, Taidemaalariliitto suosittelee lämpimästi osapuolten välistä neuvottelua kompromissiratkaisujen hakemiseksi sekä kärsivällisyyttä.

Taidemaalariliitto seuraa tilannetta ja päivittää asiasta tarpeen vaatiessa lisää.